TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Associació Cerdanyola Comerç i Serveis (en endavant, Cerdanyola Comerç) Associació Cerdanyola Comerç i Serveis (en endavant, Cerdanyola Comerç), com a Responsable del Tractament, amb CIF G-66.095.936, l’informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques, seran tractades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la inscripció i participació dels interessats en el sorteig organitzat per la nostra associació.

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per gestionar la campanya comercial i el sorteig (inferior a tres mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació tributària, o aquella legislació vinculada a les associacions sense ànim de lucre.

L’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra associació, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Cerdanyola Comerç, Ref. Protecció de Dades, Carrer Santa Maria, 17, 08290 – Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l’adreça cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat.

A continuació, s’amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra organització.

 • Responsable del Tractament

Associació Cerdanyola Comerç i Serveis, amb CIF: G-66.095.936. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Ref. Protecció de Dades, Carrer Santa Maria, 17, 08290 – Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Així, vostè pot obtenir informació addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l’adreça cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat.

 • Relació d’activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra associació dins de l’àmbit de la present campanya.

A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats dins de l’àmbit de la present campanya, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:

 • Gestionar la inscripció i participació dels interessats en el sorteig organitzat per la nostra associació.
 • Origen de les dades: facilitades per la mateixa interessada, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l’associació per correu electrònic, xarxes socials, telèfon o mitjançant les butlletes de participació habilitades per l’associació.
 • Finalitat del tractament: gestionar la participació dels interessats en el sorteig organitzat per l’associació.
 • Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra associació (el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l’interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.
 • Cessions de dades a tercers: la informació estrictament necessària, relacionada amb la quantia dels premis atorgats a les persones guanyadores, seran cedides a l’administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l’Agència Tributària. No es contemplen cessions de la informació facilitada per part de la resta de participants a tercers que siguin aliens a la nostra associació.
 • Període de conservació de les dades: inferior a tres mesos, amb l’excepció de la informació relacionada amb els guanyadors, que serà conservada segons el temps requerit per l’administració pública fins a l’extinció de les responsabilitats.

Drets de Protecció de dades:

L’interessat, en relació a les dades que són tractades per Cerdanyola Comerç, té la possibilitat d’exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets: 

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
 • Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.
 • Limitar el tractament per part de Cerdanyola Comerç de totes o part de les seves dades personals en les circumstàncies que determina la llei.
 • Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.
 • Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l’exercici d’aquests drets pot dirigir-se per escrit a Cerdanyola Comerç, acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d’aquests canals: 

 • Correu electrònic: cerdanyolatepremi@cerdanyolatepremi.cat 
 • Correu postal: Cerdanyola Comerç, Ref. Protecció de Dades, Carrer Santa Maria, 17, 08290 – Cerdanyola del Vallès (Barcelona), amb la referència “Protecció de Dades”. 
 • De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l’Agencia Española de Protección de Datos Personales a través del web www.aepd.es.